Privatumo politika

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tvarkymo tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Taikydami organizacines ir technines priemones užtikriname tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo, neteisėto duomenų tvarkymo, nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. priimto Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose ir (ar) kontroliuojančių institucijų nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1. KAS YRA ŠIS DOKUMENTAS?

1.1. Perskaitę šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika) Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kam teikiame ir kaip saugome, bei kokios yra Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

1.2. Ši privatumo politika nustato naudojimosi mūsų interneto svetaine, pasiekiama adresu https://mildasabiene.lt/ (toliau – Svetainė), ir mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose Facebook https://www.facebook.com/milda.sabiene ir Instagram https://www.instagram.com/milda.sabiene/ privatumo taisykles. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, nes ji taikoma kiekvieną kartą, kai jūs lankotės mūsų Svetainėje. Jei nesutinkate su mūsų Privatumo politika, neturėtumėte toliau naudotis mūsų Svetaine.

1.3. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pvz., pavardė, vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kiti asmens duomenys, kaip jie apibrėžti BDAR.

2. KAS MES?

2.1. Mes esame MB „HOLISTIKA“, veikianti visoje Lietuvoje, toliau vadinama Įmonė arba mes, buveinės adresas Ožkinių Sodų 13-oji g. 11, LT-08434, Vilnius, el. paštas info@mildasabiene.lt, bei Jūsų asmens duomenų, pateiktų Svetainėje, valdytoja.

3. KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS?

3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

  1. laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
  2. tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
  3. rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
  4. imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
  5. laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
  6. neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
  7. užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:

   1. Kai Jūs juos pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją, naudodamiesi Svetaine ar bendraujant su mūsų komanda, pateikdami užklausas ir (ar) pateikdami savo nusiskundimus, susisiekiant su mumis telefonu, raštu ar el. paštu.
   2. Kai Jūs naudojatės mūsų Svetaine. Kai Jūs naudojatės mūsų valdoma interneto Svetaine, tam tikra informacija (pvz., interneto adresas (IP) ar kt.) yra renkama automatiškai.
   3. Kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.

4.2. Tokiais atvejais, kai duomenis gauname ne iš pačių duomenų subjektų, reikalaujame, kad apie atitinkamų asmens duomenų tvarkymą (tikslą ir kitas sąlygas bei aplinkybes, detalizuotas šioje Privatumo politikoje), būtų informuoti duomenų subjektai.

4.3. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su mūsų pačių surinktais duomenimis iš kitų viešų ir (ar) prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis ir kt.).

4.4. Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis ir įgyvendinti kitas Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, nurodytas šioje Privatumo politikoje ir taikytinuose teisės aktuose.

5. KOKIAIS TIKSLAIS IR KAIP MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

5.1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime šiais tikslais:

 • Siekdami tobulinti Svetainę, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas paslaugas. Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų Svetaine, mes naudojame siekdami tobulinti bei vystyti Svetainę bei pasiūlyti geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas. Šiuo tikslu duomenis gauname iš Jūsų pačių (slapukais (angl. cookies) Jums naudojantis Svetaine) ir (ar) iš trečiųjų asmenų.

Slapukais mes galime surinkti tokią informaciją kaip: interneto adresas (IP), naudojamas internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, internetinis šaltinis, iš kurio Jūs atėjote, informaciją apie naudojamą įrenginį, kalbą, šalis, interneto tiekėją ir pan.

Detalesnę informaciją apie šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų kategorijas ir tvarkymo specifiką bei tai, kaip mes naudojame slapukus bei panašias technologijas, išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 6 skyriuje.

 • Tiesioginės rinkodaros tikslu. Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pateikti Jums naujienlaiškius, įskaitant pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas, renginius ar kitą informaciją, tobulindami savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius asmens duomenis kaip: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame: naujienlaiškių paslaugas teikiantiems asmenims, pačios Svetainės administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau kaip 2 metus nuo Jūsų sutikimo davimo dienos.

Apie asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 7 skyriuje.

 • Mūsų veiklos kokybės kontrolės tikslu (nusiskundimų ir (ar) Jūsų pateiktų užklausų bei komunikacijos išsaugojimas). Kai Jūs susisiekiate su mumis (arba mes gavę Jūsų užklausą, susisiekiame su Jumis), saugome el. paštu ar raštu vykusio susirašinėjimo informaciją. Tokią informaciją renkame, siekdami užtikrinti tinkamą aptarnavimo kokybę ir kontroliuoti paslaugų teikimą.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis kaip: vardas, pavardė, el. pašto adresas, užklausos turinys, kreipimosi į mus data ir laikas, komunikacijos informacija.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname: iš Jūsų pačių, vykdydami užklausą ar analizuodami skundą asmens duomenis galime sukurti patys (pvz., gavę skundą, susisiekiame su Įmonės darbuotojais dėl faktinių nusiskundimo aplinkybių ir jas užfiksuojame, ar kt.), iš trečiųjų asmenų.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame: Svetainės administravimo paslaugas teikiantiems asmenims, IT paslaugas, atitikties, teisines paslaugas teikiantiems asmenims.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 90 kalendorinių dienų nuo jų užfiksavimo dienos, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai arba pradėtas vidinis tyrimas iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos.

 • Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu. Mūsų pareiga įvykdyti Jūsų pavedimus (užsakymus), skirtus mums, taip pat vykdyti kitus sandorius. Todėl tam, kad su mumis galėtumėte užmegzti ir palaikyti teisinius santykius, taip pat tam, kad Jūsų pavedimus galėtumėme apdoroti, administruoti, įvykdyti, išrašyti, priimti apskaitos dokumentus ir juos įvykdyti, mes turime tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jūsų pateikti duomenys tvarkomi pavedimo priėmimo ir vykdymo tikslu, kontaktiniai duomenys naudojami, kad galėtume su Jumis susisiekti, jei kiltų kokių nors klausimų, siekiant išspręsti kilusias problemas, susijusias su mūsų paslaugų teikimu ar kitais su sutarčių sudarymu ir vykdymu susijusiais tikslais.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis kaip: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos ar mokėjimo kortelės duomenys.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname iš: Jūsų, iš juridinių asmenų, kurių atstovas ar kontaktinis asmuo esate.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis teikiame ar perduodame: audito, teisines ar kitas konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis saugome sutarties galiojimo metu ir 1 metus nuo jos pabaigos. Šis terminas gali būti pratęstas, jeigu pradedamas (teisminis) ginčas – tokiu atveju asmens duomenys saugomi iki tarpusavio susitarimo priėmimo ir (ar) galutinio sprendimo įsiteisėjimo dienos. Jeigu sutartis nesudaroma Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau nei 90 kalendorinių dienų nuo tokio sprendimo priėmimo momento.

 • Kitais tikslais, kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas.

5.2. Šioje Privatumo politikoje detalizuotais asmens duomenų tvarkymo tikslais mes neprašome jokiais atvejais pateikti mums ar atskleisti, taip pat mes netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų, genetinių duomenų, biometrinių duomenų (siekiant konkrečiai nustatyti Jūsų tapatybę) bei informacijos apie Jūsų lytinį gyvenimą.

5.3. Nenurodykite perteklinių asmens duomenų, kurie nėra būtini nurodytiems tikslams pasiekti.

5.4. Darbo tvarką organizuojame taip, kad būtų užtikrintas saugus duomenų tvarkymas.

5.5. Prieiga prie duomenų subjektų asmens duomenų suteikiama tik tiems Įmonės darbuotojams, kuriems ji reikalinga darbo funkcijoms atlikti.

6. KAI MES NAUDOJAME SLAPUKUS?

6.1. Mes renkame informaciją apie Jus, naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

6.2. Slapukais per Svetainę mes galime rinkti informaciją, nurodytą šios Privatumo politikos 5.1. a) punkte.

6.3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame:

 1. kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą;
 2. kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad tai dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
 3. paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;
 4. tiksliniam marketingo sprendinių orientavimui.

6.4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine su Jūsų pateiktais ar iš kitų šaltinių gautais kitais asmens duomenimis).

6.5. Informuojame, jog Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai, kaip pavyzdžiui:

 1. būtinieji (techniniai) slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini interneto svetainių veikimui. Šie slapukai negali būti išjungti;
 2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini interneto svetainių veikimui, tačiau žymiai pagerina jų veikimą, kokybę ir lankytojų patirtį. Šie slapukai įrašo informaciją apie Jūsų pasirinkimus ir leidžia pritaikyti Svetainės naudojimą pagal Jūsų poreikius;
 3. analitiniai (statistiniai) slapukai – tai slapukai, kurie naudojami interneto svetainių lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti.

6.6. Mūsų svetainėje Jūs galite pasirinkti su kuriais slapukais sutinkate, tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį, jog Svetainėje naudojami būtinieji (techniniai) slapukai yra įrašomi automatiškai, jiems Jūsų sutikimas nėra būtinas.

6.7. Mūsų Svetainėje naudojami trečiųjų šalių slapukai. Mes naudojame „Google Analytics“ ir „Google Search Console“ įrankius, kurie naudoja analitinės rūšies slapukus ir kaupia informaciją apie Svetainę. Surinkta informacija naudojama rengti ataskaitas apie naudotojų lankomus puslapius, juose praleidžiamą laiką ir kitą informaciją, susijusią su lankytojo elgesiu Svetainėje.

6.8. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

6.9. Kai kuriais atvejais, ypač techninių, funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.

7. AR MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TIESIOGINEI RINKODARAI IR KOKIOS YRA MŪSŲ NAUJIENLAIŠKIŲ PRENUMERATOS TAISYKLĖS?

7.1. Gavę Jūsų papildomą sutikimą mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas, kurios, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti.

7.2. Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.

7.3. Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti Svetainėje įvedę savo el. pašto adresą ir paspaudus prenumeravimo patvirtinimą.

7.4. Mes galime sujungti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija.

7.5. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais Įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

7.6. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite:

   1. pranešti apie atsisakymą el. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., paspaudžiant nuorodą „Jeigu daugiau nebenorite gauti naujienų, spauskite čia“ ar pan.);
   2. atsiųsti mums prašymą el. paštu info@mildasabiene.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę, ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.

7.7. Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

7.8. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

8. KAM MES TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

8.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus be teisėto pagrindo teikiami ar kitaip perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei dėl kurių atitinkami asmens duomenys buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir teisės aktais nustatyta tvarka. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos, ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

8.2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis partneriams, padedančioms mums vykdyti veiklą įmonėms. Iš tokių subjektų mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir vadovaujantis galiojančiais, Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

8.3. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

8.4. Nebaigtinis sąrašas asmenų ir jų kategorijų, kuriems mes perduodame Jūsų asmens duomenis, pateiktas šios Privatumo politikos 5.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui.

9. KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

9.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

9.2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti. Nustatydami duomenų saugojimo terminus, remiamės 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo Nr. V-100.

9.3. Privatumo politikos 5.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

10. IŠORINĖS SVETAINĖS

10.1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose turime paskyras, kurioje reklamuojamos mūsų paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Rekomenduojame peržiūrėti šias politikas, prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

11. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

11.1. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Interneto ryšys yra šifruojamas, o interneto svetainės puslapis yra vykdomas per https:// protokolą.

11.2. Užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (pvz., antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas).

11.3. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus ES teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

11.4. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime juos įstatymų reikalavimus atitinkančias procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo ar atskleidimo, netyčinio praradimo, panaikinimo, ar sunaikinimo.

11.5. Jei susiklostytų atitinkamos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

12. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

12.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

 1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
 8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

12.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

 1. mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
 2. valstybės saugumą ar gynybą;
 3. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 4. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 5. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 6. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

12.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą, su prašymu susijusią informaciją.

12.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

12.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 11.2. punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

12.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

12.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

13. KAM JŪS GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

13.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

13.2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR / kitais taikytinais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais aktais, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Nors, visų pirma, mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

14. KAIP BUS KEIČIAMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

14.1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant esminiams pokyčiams ir (ar) poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.

15. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

15.1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite ar su mumis susisiekite elektroniniu paštu info@mildasabiene.lt;

 

Privatumo politikos paskelbimo data 2022 m. rugsėjo mėn. 16 d.